Zahtev za izdavanje EuroLine kreditne kartice i otvaranje osnovnog računa

efg logo

 
Ovim putem dajem saglasnost Eurobanci da za gore navedenu svrhu pribavi od Kreditnog biroa izveštaj sa podacima o mojim obavezamai i o dosadašnjem načinu izmirivanja tih obaveza, kao i za mogućnost peruzimanja naknadnih izveštaja od Kreditnog biroa u toku njegnog trajanja. Isto tako saglasan sam da se podaci o ovoj usluzi, kao i podaci o mom korišćenju ostalih usluga ubuduće i eventualno ne pridržavaju ugovorenih odredbi u korišćenju tih usluga, mogu smestiti i čuvati u Kreditnom birou Udruženja Banaka Srbije.

Izveštaj dobijen na osnovu ove saglasnosti može se koristiti samo u svrhu donošenja odluke o pružanju gore navedene usluge.

Poznato mi je da:

- Da imam pravo uvida u podatke koji se o meni vode, kao i ispravku netačnih podataka

- Da se podaci smešteni u Kreditnom birou saglasno čl.2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti mogu dostavljati drugim licima samo uz moju pismenu saglasnost

- Da Kreditni biro nije odgovran za tačnost i ažurnost podataka, već pružaoci usluga koji su podatke dostavili

- Da će se podaci iz mog dosijea kod Kreditnog biroa automatski brisati po isteku 3 godine počev od dana prestanka ugovornog odnosa sa pružaocem usluga

- Da mogu povući ovu saglasnost preko bilo kojeg pružaoca usluga i da će se u tom slučaju moj dosije kod Kreditnog biroa ugasiti u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za povlačenje saglasnosti.